Kuruluş ve Görevlerimiz

  • ANA SAYFA
  • MERKEZİMİZ
  • KURULUŞ VE GÖREVLERİMİZ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

BİRİNCİ BÖLÜM

 Kuruluş, Dayanak, Kapsam, Amaç ve Tanımlar

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7’nci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı “Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Amaç

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GÜBİTAM):  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör:   Gaziosmanpaşa Üniversite Rektörünü,

d) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaç ve Görevleri Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversitenin temel ve uygulamalı bilimler alanındaki araştırma-geliştirme (AR-GE) ve uygulamalarını merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek verimli bir ortam oluşturmaktır.

Merkezin görevleri

MADDE 6- (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Cihazların ortak kullanımı sağlamak,

b) Üniversite bünyesindeki mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak

c) Disiplinler arası çalışma ortamı sunmak,

ç) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,

d) Yönetim kurulunca belirlenecek bedel karşılığında test, analiz ve danışmanlık hizmeti sunmak,

e) Üniversite-Sanayi işbirliği ve ortak projelerin geliştirilmesine ve uygulanmasına zemin hazırlamak,

f) Projelerin GÜBİTAM bünyesinde uygulanması için ortamı hazırlamak,

g) Diğer paydaşlarla eğitim, konferans ve bilimsel toplantılar vb. düzenlemek,

ğ) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda destek vermek,

h) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvar ve cihazların sanayinin ihtiyaçlarına ve günün koşullarına uygun olarak güncellenmesini sağlamak, ı) Gerektiğinde merkeze bağlı yeni laboratuvar ve birimler kurmak,

i) Akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci derecede sorumlu kişidir. Bu yönde gerekli bütün tedbirleri alır ve uygular.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve alınan kararları uygular.

c) Merkeze bağlı araştırma-geliştirme birimlerindeki araç-gerecin verimli kullanımı ve düzenli çalışması için her türlü tedbiri alır ve uygular.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve yönetim kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunar.

d) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlar ve yönetim kurulunun görüşünü alarak Rektörün onayına sunar.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunur. f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunar.

g) Rektör tarafından Merkezin faaliyetleri ile ilişkili olarak verilen diğer görevleri yapar.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte Ziraat, Fen, Mühendislik ve Sağlık bilimlerinden en az birer öğretim üyesi olmak üzere yedi üyeden oluşur. Üyeler Rektör tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten üyeler tekrar atanabilirler. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni atama yapılır. Müdür Yardımcılarından biri oy hakkı olmaksızın raportör olarak toplantılara katılır.

 (2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oy eşitliği halinde, yönetim kurulu başkanının oyu esas alınır.

(3) Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini planlar, çalışma düzenini, Merkezde çalışacak teknik elemanlarının niteliklerini belirler.

b) Müdür tarafından hazırlanacak program ve bütçe önerilerini inceler ve karara bağlar.

c) Yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerilerini görüşerek, Rektöre sunmak üzere karara bağlar.

ç) Merkezde yapılacak test, analiz ve danışmanlık ücretlerini belirleyerek, Üniversite yönetim kuruluna sunar.

d) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olmak üzere kararlar alır.

e) Merkezle ilgili konuları ve danışma kurulunun önerilerini karara bağlar.

Merkez Danışma Kurulu

 MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında Üniversiteden altı, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektörden üç kişi olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu Üyeleri Rektör tarafından üç yıllığına atanır. Müdür danışma kurulunda oy hakkı olmadan raportör olarak yer alır.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda en az bir defa veya olağanüstü olarak Rektörün çağrısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

 Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

b) Bölgedeki AR-GE odaklı çalışan veya çalışma potansiyeli olan diğer paydaşlarla işbirliği ortamının oluşturulması ve geliştirilmesine katkı vermek,

Merkezin işlevsel yapısı

MADDE 14- (1) GÜBİTAM’da yer alan birimlerin ve cihazların özellikleri ve faaliyet alanları dikkate alınarak sürekli hizmet verilebilmesi, analizlerin yapılması ve sonuçların yorumlanması için ihtiyaç duyulan sayıda uzman ve teknisyen barındıran teknik kadro oluşturulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Kaynaklar

Mali kaynaklar

MADDE 15- (1) Merkezin başlıca parasal kaynakları aşağıda verilmiştir:

a) Üniversite bütçesinden tahsis edilen ödenekler,

b) Üniversite Bilimsel Araştırma Komisyonunca tahsis edilen ödenekler,

c) Üniversitenin yan kuruluşlarınca yapılacak yardımlar,

ç) Yürütülen ulusal ve uluslararası projelerden sağlanan gelirler,

d) Döner sermaye hükümleri çerçevesinde üniversite dışı kamu kuruluşları, sanayi kuruluşları ve kişilere verilen hizmet karşılığı sağlanan gelirler, e) Bağışlar, f) Diğer gelirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik hizmetleri 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca Rektörün görevlendireceği elemanlarca yürütülür.

Makine ve teçhizat

MADDE 17- (1) Merkeze alınan ya da hibe edilen her türlü cihaz ve demirbaşlar merkezin malıdır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 18- (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde Döner Sermaye Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu yönetmeliği  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür. YONETMELIKTasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.